Bündner­spezialitäten

Maluns, Capuns oder Bizochels nach „Grossmutters-Art“

specialitads dil Grischun

maluns, capuns ni pizochels tenor ils recepts da tatta.